Vedtægter for

Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og omegn


§ 1

Navn

Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og omegn.

§ 2

Hjemsted og arbejdsområde

Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og omegn har hjemme i Løgstrup, Viborg Kommune.

Foreningens arbejdsområde omfatter sognene Vorde, Fiskbæk, Romlund, Tårup og Kvols.

§ 3

Formål

Foreningens formål er gennem formidlende virksomhed at fremme kendskabet til og styrke

interessen for Løgstrup og omegns historie.

Dette kan ske ved:

 • At foreningen opretter og driver et lokalhistorisk arkiv i Løgstrup.
 • At samle, registrere og bevare arkivalier, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proveniens med tilknytning til Løgstrup og omegns borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid. Små genstande kan i begrænset omfang indgå i arkivets samling.
 • At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

§ 4

Arkivalier

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig ejendom og foreningen garanterer dets

forbliven som sådan.

§ 5

Medlemmer

Foreningen er åben for alle, som ved sit medlemskab vil bidrage til formålsparagraffens

opfyldelse, eller som med sit medlemskab støtter foreningens formål. Der kan tegnes husstandsmedlemskab eller personligt medlemskab.

Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét

medlemskab.

Foreningen kan udnævne æresmedlemmer, som er medlemmer, der i særlig grad har virket til gavn for foreningen. Sådanne medlemmer er fritaget for kontingent.

§ 6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling

indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i april måned med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden
 3. Kassereren fremlægger årsregnskabet til godkendelse
 4. Kassereren forelægger budget for det kommende regnskabsår, herunder forslag til kontingentsatser til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Der vælges hvert år en revisor for to år og en revisorsuppleant for et år.

De på generalforsamlingen valgte revisorer og revisorsuppleanter kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts og bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.

Alle øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest syv ugedage før generalforsamlingen.

Alle sager – undtagen vedtægtsændringer – afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når

mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af behandlingsemne.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære.

§ 8

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år, således at der i lige år vælges tre, i ulige år fire bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Der vælges to suppleanter for et år.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med

formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Sekretæren udarbejder referat af såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§ 9

Tilslutning til landsforening

Foreningen er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA).

§ 10

Tegningsregler og ansvar

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan tildele kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens indestående.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Bestyrelsen påser, og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende og er forsvarligt journaliseret og registreret.

Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offentligt tilgængelige under opsyn, således at de gældende tilgængelighedsregler og lovgivning overholdes.

Bestyrelsen påser at arkivet overholder SLA’s generelle minimumskrav til arkivdrift.

Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til de gældende regler.

Bestyrelsen udpeger en person, der er ansvarlig for at foreningen overholder EU’s persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR).

§ 11

Økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Hvis et medlem efter én påmindelse ikke har betalt kontingent, slettes medlemmet på grund af restance.

Foreningen kan modtage tilskud fra fonde, offentlige myndigheder m.v., ligesom foreningen kan modtage gaver og legater fra såvel private som virksomheder og offentlige myndigheder.

Bestyrelsen har pligt til at give revisorerne alle de oplysninger, som forlanges til vurdering af regnskabet.

Revisorerne har pligt til at underrette foreningens bestyrelse omgående, hvis der konstateres større fejl eller direkte uregelmæssigheder.

§ 12

Ophævelse af foreningen

Foreningen kan kun ophæves, såfremt et lovligt indsendt forslag derom vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på to ekstraordinære generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13

Aktivernes anvendelse ved opløsning

I tilfælde af foreningens ophævelse træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om hvilke almennyttige / almenvelgørende formål i lokalområdet, der skal overtage foreningens formue.

Indleverede arkivalier og arkivets indbo, samt de af foreningen erhvervede materialer, bøger, edb-udstyr og lignende overgives til Viborg Kommunes Lokalhistoriske arkiver.

Råder foreningen over legater eller lignende, skænket af velyndere, skal disses ønske om anvendelse deraf i muligt omfang indhentes.

§ 14

Ikrafttræden

Ovenstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. april 2013.

Ændret på generalforsamlingen den 28. april 2014, og igen på generalforsamlingen den 19. april 2018.

 

 

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner. Dit valg skal fornyes efter 3 dage.